Text Material

Sanskrit
Srimath Andavan Ashramam Acharya sambhavanai Kramam (Sanskrit)
Pancha Sooktham (Sanskrit)
HH Srimath Andavan (SrimushnamStotravali compositions (Sanskrit)
HH Srimath Andavan’s (SrimushnamKamal Adhodaka Sthothram composition (Sanskrit)
Srimath Andavan Ashramam Sattrumurai Kramam (Sanskrit)
Prana Prathistaapana (Sanskrit)
Tamil
SrimathAndavanAshramam nithyanusandhanam Recital Material(Tamil)
Srimath Andavan Ashramam Acharya sambhavanai Kramam (Tamil)
Srimath Andavan Ashramam Sattrumurai Kramam (Tamil)
Srimath Andavan Ashramam Veda Sathumurai(Tamil)
Srimath Andavan Ashramam Kruthigaa dheepothsava aaraadhana prayogaha (Tamil) – Source Sri Ranganatha Paduka
Srimath Andavan Ashramam Sattrumurai Kramam (Tamil)
Prana Prathistaapana (Tamil)
English
Sri Vaishnava Sthothram and Prabhandhams(English)
Srimath Andavan Ashramam Paduka Aradhana Kramam (English)
Srimath Andavan Ashramam Kruthigaa dheepothsava aaraadhana prayogaha (English) – Source Sri Ranganatha Paduka
Prana Prathistaapana (English)
Tamil And Sanskrit
Bhagavath Thiru Aradhanam (Tamil and Sanskrit)
Srimath Andavan Asramam Thaniyan(Tamil and Sanskrit)